NAGA KURA I ZBAWIENIE

Parada dziwnych imion bije dziś ze stron Ewangelii. Booz, Obed, Ozjasz, Eliud. Nie przeoczcie też Azora … Tabela, która mogłaby nadawać się do wykucia na pamięć za karę dla niesfornego ucznia.

Przypomnijcie sobie jednak nazwiska waszych sąsiadów, na pewno znajdą się tam jakieś z lekka zabawne frazy. Pamiętam jak jeden z księży, szmat lat temu, przedstawił się: „Ksiądz Biskup …” Takie miał nazwisko, wiadomo jakie humorystyczne konteksty powstawały, np. przy dzwonieniu. Pamiętam także, jak na międzynarodowym kongresie filozofii na KUL, niegdysiejszy rektor, ś. p. Albert Krąpiec, witał jakąś znakomitość naukową z uniwersytetu w Kioto (Japonia) – „I witam panią profesor…, panią profesor… Naga Kura z wydziału filozofii w Kioto … Aczkolwiek dyskomfort mam taki, iż nie wiem, co jest imieniem a co nazwiskiem …”

I antyczny Azor, i ksiądz Biskup i pani filozof Kura Naga, i ja i ty, my wszyscy włączeni jesteśmy w tajemniczy krąg zbawienia, dokonywanego w historii. Zbawienie realizuje się w przestrzeni naszych domów, nazwisk, zajęć codziennych, picia, jedzenia, spania i imprezowania. Pamiętajcie, że do tej plejady dziwnych imion, na końcu której pojawia się imię Chrystusa, należy dodać całą codzienność Jezusa, dziwnie pomijaną w omawianiu Ewangelii. W historii zbawienia, której modelem jest życie Jezusa, znajdziemy Jezusa drzemiącego (w dość krytycznej sytuacji burzy na jeziorze), bawiącego się na weselu, rozzłoszczonego na dwulicowość słuchaczy („plemię żmijowe”), głaszczącego dzieci, żartującego z przygłupich dusigroszy (Łazarz i biedak), zagadującego obce kobiety (Samarytanka), przesiadującego na biesiadach (u Mateusza, u Marty i Marii). Oczywiście, wiem, że Jezus uzdrawiał, wskrzeszał, zmieniał wodę w wino, głosił Królestwo i powstał z martwych. Niemniej, na trasie zbawienia, są także Jezusowe żarty, uczty, rozmowy, sny i liczne prace (rybak, pastuch owiec, cieśla).

Dlatego tak ważne jest twoje normalne, codzienne życie, przez które wiedzie twoja ścieżka zbawienia.

LITURGIA SŁOWA

(Rdz 49,2.8-10)
Jakub zwołał swoich synów i powiedział do nich: Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego! Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny – któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!

(Ps 72,1-4.7-8.17)
REFREN: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
i ubogimi według prawa.

Niech góry przyniosą pokój ludowi,
a wzgórza sprawiedliwość.
Otoczy opieką ubogich z ludu,
będzie ratował dzieci biedaków.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza,
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Niech Jego imię trwa na wieki,
jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

Mądrości Najwyższego, która urządzasz wszystko mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności.

(Mt 1,1-17)
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Itinerarium , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.