KIEDY Z MIŁOŚCIĄ BOGA PRZYNOSIMY

Kazanie na Matkę Bożą Siewną sobota 8 września 2018 Najbardziej znanym sanktuarium poświęconym Marii jako dziecku, jest mediolańska katedra, wzniesiona dla czci Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W Polsce Narodzeniu Marii dedykowana jest słynna bazylika w Gietrzwałdzie – nie wszyscy pewnie wiedzą, że objawienia maryjne w tej wsi są jedynymi w Polsce uznanymi przez Kościół. Na Lubelszczyźnie świątyniom pod wezwaniem Narodzenia Marii przoduje bez wątpienia bazylika w Chełmie, która wcześniej bywała i cerkwią unicką i prawosławną. Radosne świętowanie w Chełmie rozpocznie się dziś (w sobotę 8 września) o 11:30, pod przewodnictwem znakomitego kaznodziei, abpa Tadeusza Kondrusiewicza, metropolity mińsko – mohylewskiego (Białoruś), wcześniej metropolity moskiewskiego, polecam.

Polska duchowość i tradycja wiążą dzień narodzenia Marii z siewem zbóż, mamy zatem dzień Matki Bożej Siewnej. Jeszcze niedawno polski rolnik nie rozpoczynał orki i siewu przed 8 września, gwarancją dobrych zbiorów było błogosławieństwo Marii – najpierw Jej święto, a potem ziarno siewne w glebę; w wielu miejscach dodawano do tych ziaren te poświęcone 15 sierpnia, w dniu Matki Bożej Zielnej.

Zakochani w Marii katolicy wspominają Jej niepokalane poczęcie (8 grudnia), ofiarowanie (21 listopada), spotkanie z kuzynką św. Elżbietą, nawiedzenie (31 maja), wizytę Archanioła Gabriela (25 marca) i wzięcie do nieba po śmierci (15 sierpnia).

Wcale nie widzę w tym przesady, jest to raczej uznanie roli człowieka, w tym przypadku Marii, dziewczyny z Nazaretu, w niesieniu zbawienia. Bóg przychodzi do nas nie z obłoków, ale przez ludzi. Dzisiaj warto dziękować Mu za tych, którzy nam Go przynieśli przez swoje słowa ale bardziej przez czyny pełne miłości. I trzeba pamiętać, że i my możemy Go zanieść innym, we wszystkim, co powiemy i zrobimy z miłością.

Ilustracja – Madonna e Bambino, Mediolan.

Liturgia słowa

 

Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama.

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy «Bóg z nami». (Mt 1, 1 – 23)

 

 

 

Itinerarium

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.