PRZYTULAJ I NAŚLADUJ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ

Kazanie na Uroczystość Trójcy Świętej

Niedziela 15 czerwca 2014

 

 

Kiedy kłamiemy, bluźnimy przeciw Trójcy Świętej, a kiedy kogoś szczerze przytulamy, naśladujemy Trójcę. Ściemniam? Czytaj dalej.

Wielki opus o Trójcy Świętej Augustyn pisał 13 lat,  św. Tomasz swój znacznie krócej, ale po dzieła z zakresu trynitologii dziś sięga bardzo niewielu. Może zresztą zawsze tak było, że rzeczami błahymi zajmowały się miliony, a ważnymi i najważniejszymi jeden, dwóch, najwyżej dziesięciu. Fragment Tomaszowego wnioskowania, raczej dla podziwu, wklejam na końcu.

Mam przeczucie, że Trójca Święta, zdefiniowana jako jedna z sześciu „prawd wiary” (znajdziecie je dalej) jest kwestią rozstrzygającą o sensie naszego życia tutaj i wizji najdalszej przyszłości. Najgłębsza z możliwych więzi, czyli jedność trzech Osób Boskich, mówi bardzo wiele o tym, jak powinniśmy żyć i do czego dążyć. Kierunek „ku jedności” wielokrotnie pojawia się w Ewangelii. Małżeństwo to nie kontrakt, dość umowny, ale przestrzeń jedności: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.” (Mt 19,6). Pozornie niepokonalne różnice wiary, narodu, płci czy statusu społecznego, są jednak (tym)czasowe a finałem jest niezwykła jedność: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.” (Ga 3,28). Pełnia jedności, zdaniem św. Pawła była zawsze zamiarem Boga: „aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef  1,10). Modlitwa Chrystusa w Wieczerniku obejmuje również wątek jedności: „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21). Oczywiście, znam herezję panteizmu, w której – upraszczając – „wszystko jest Bogiem”, znam też różne koncepcje monistyczne.

Czemu jednak to wszystko wspominam? Otóż dlatego, że jedność Osób w Trójcy Świętej wskazuje kierunek dla naszego myślenia, mówienia a przede wszystkim działania. Wszystko cokolwiek sprzyja jedności między nami, ostatecznie zbliża nas do sensu dziejów i naszego spełnienia. Gra toczy się wokół dwóch antagonistycznych opcji: jednoczenia i dzielenia. Przypomnę, że „diabeł” to ten, który dzieli, mąci i odsuwa. Co dzieli ludzi, oddala od siebie, waśni i skłóca? Na poziomie myśli jest to m.in. pycha, wywyższanie się czy buta. Na poziomie mowy m.in. jest to plotka, obmowa, oszczerstwo, kłamstwo czy obelga. Na poziomie czynu jest to m.in. policzek, odepchnięcie, cios czy strzał.

Co ludzi łączy i zbliża? Na poziomie myśli jest to m.in. dobromyślność i wspaniałomyślność, pokora i łagodność. Na poziomie mowy, jest to m.in. prawdomówność, cichość, szczerość i milczenie. Na poziomie czynu jest to m.in. czułość, podanie ręki, pocałunek, przytulenie, pchanie wózka inwalidzkiego i ofiarowanie swoich pieniędzy.

Prawdę o Trójcy Świętej można zgłębiać zanurzając się w fantastyczne wywody Augustyna czy Tomasza, ale można też ją praktykować myślą, słowem i czynem. Zachęcam i do jednego i do drugiego.

 

 

Sześć prawd wiary

 

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna

 

 

Św. Tomasz o Trójcy Świętej:

 

CZY W BOGU JEST TRÓJCA ?

 

Zdaje się, że w Bogu nie ma Trójcy, bo:

1. Każda nazwa albo w Bogu oznacza jestestwo, albo stosunek. Lecz nazwa “Trójca” nie oznacza jestestwa-istoty: orzekałaby przecież o poszczególnych Osobach. Nie oznacza również stosunku, gdyż nie jest nazwą wyrażającą odnośność. A więc nie należy stosować nazwy “Trójca” do Boga.

2. Nazwa “Trójca” oznacza wielość, zatem wydaje się być nazwą zbiorową. Takiej jednak nazwy nie można stosować do Boga, gdyż jedność, jaką wyraża nazwa zbiorowa, jest najsłabszą jednością; wiadomo zaś, że Bóg stanowi najwyższą jedność. A więc nazwa “Trójca” nie odpowiada Bogu.

3. Wszystko, co jest troiste, jest trojakie. Lec w Bogu nie może być trojakości, skoro jest ona gatunkiem nierówności. A więc nie może być w Nim i troistości – Trójcy.

4. Cokolwiek jest w Bogu, stanowi Jego jedyną istotę gdyż Bóg, to Boska istota. Jeśli więc przyjmiemy Trójcę w Bogu, wówczas wejdzie ona w jedność Boskiej istoty, a wtedy będziemy mieć w Bogu aż trzy istotowe jedności, co jest jawną herezją.

5. W Bogu konkret orzeka o oderwalniku czy abstrakcie; odnosi się to zresztą do wszystkiego, cokolwiek mówimy o Bogu. I tak Bóstwo jest Bogiem, ojcostwo jest Ojcem. Co do Trójcy, to wcale nie można rzec: Trójca jest troista, gdyż to równało by się herezji, że w Bogu jest aż dziewięć rzeczy. A więc nie należy do Boga stosować nazwy “Trójca”.

Kazanie dźwiękowe: www.itinerarium.pl

Liturgia słowa:

(Wj 34,4b-6,8-9)
Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem.

(Ps: Dn 3,52-56)
REFREN: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej,
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie,
i na Cherubach zasiadasz,
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

(2 Kor 13,11-13)
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

(Ap 1,8)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

(J 3,16-18)
Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Itinerarium

14 responses to PRZYTULAJ I NAŚLADUJ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ


Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.