GŁÓD I CHLEB

kazanie na XX niedzielę zwykłą
16 sierpnia 2009

Byłoby wielkim uproszczeniem stwierdzenie, że cały 6 rozdział Ewangelii św. Jana, który czytamy od kilku niedziel i którego kapitalny finał usłyszymy za tydzień, mówi tylko o Mszy Świętej.

Kiedy czytamy słowa – Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata – mamy nieuchronne i jedyne skojarzenie z komunią świętą. Niesłusznie.

Przepiękny rozdział o Chrystusie Chlebie i życiu wiecznym, oddalony jest od opisów ustanowienia Eucharystii i zawiera głębszą i szerszą myśl, niźli tylko samo odniesienie do komunii świętej. Chleb i głód, te dwa pojęcia są tu sprzężone. Głód jako symbol wszelkich, najgłębszych i niejednokrotnie mało uświadamianych pragnień człowieka, może być zaspokojony jedynie przez chleb, jakim mianuje się Chrystus.

Jesteśmy chlebem wzajemnie dla siebie, a rozumiemy to, jeśli przeżywamy głębokie i żywe pragnienie drugiego człowieka. Kiedy wreszcie on się pojawia, słyszymy jego głos, wpatrujemy się w jego twarz, dotykamy go, czujemy jak wiele naszych pragnień zostaje spełnionych. Jest w nas głód, a drugi człowiek nasyca nas, jest chlebem.

Chrystus jest w najgłębszym sensie chlebem zaspakajającym nasze przedziwne pragnienia. Pragniemy absolutnego i nieskazitelnego Piękna, które zaspakaja Pantokrator, Chrystus Kosmiczny, skryty (i objawiony jednocześnie) w gwiazdach, nowiu księżyca, zachodzie słońca, mgle i tęczy. Pragniemy czystej i trwałej Prawdy, którą spełnia Chrystus, bezgraniczna prostota Jego człowieczeństwa i paradoks bóstwa. Pragniemy głębokiej i olśniewającej Mądrości, którą zaspakaja Chrystus, Słowo zawarte w Piśmie i wyprowadzające nas daleko poza sferę werbalną stronic Ewangelii.

I Piękno, i Prawda, i Mądrość, są wiecznością i naszą tęsknotą, a dosięgamy ich w Chrystusie, Chlebie Żywym. I wtedy komunią świętą staje się każde doświadczenie piękna, prawdy czy mądrości, nade wszystko miłości. Niejako całe życie jest mszą, eucharystią, bliskością Chrystusa. I tylko takie życie jest trasą do życia na wieki.

LITURGIA SŁOWA

(Prz 9,1-6)
Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, komu brak mądrości, mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi!

(Ps 34,2-3.10-15)
REFREN: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
ci, co się Jego boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

(Ef 5,15-20)
Baczcie pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

(J 6,56)
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

(J 6,51-58)
Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Itinerarium , , , , , , , , , ,

Comments are closed.